kimlik

Takımyıldızı Logo Tasarımı Hakkında
Walter Santomauro

Wal­ter San­tomau­ro tarafın­dan tasar­lanan AVTO’nun logo­su A ve V harflerinin for­munu takip ede­cek şek­ilde yer­leştir­ilmiş ters ve düz iki aster­izmin (⁂) bir­leşi­min­den mey­dana gelir. Takımyıldızını andıran görsel AVTO’nun kul­lanıcı odak­lı anlayışını, açık ve değiştir­ilebilir yapısını ve bileşen­ler arası eşitliği vur­gu­lar. Altı adet aster­isk­ten (*) oluşan ve işaretin tüm sem­bol­leri ikame ede­bilme özel­liğin­den yola çıkarak tasar­lanan logo, AVTO’nun zaman içinde geçire­ceği dönüşümün kay­dını tutan görsel bir sis­tem teşk­il eder. Düzen­li aralık­lar­la yapıla­cak dav­etler net­icesinde logo­da bulu­nan yıldı­zların yeri­ni fark­lı görseller ala­cak. Takımyıldızı sis­te­mi, sabit ve sınır­ları olan bir kom­pozisy­on düze­nine yöne­lik bir ısrar olarak değil, pratiği tasarım­la ilişk­ili olmayan işti­rakçil­er tarafın­dan da yorum­lan­abilme­si amacıy­la tasarlandı.