kimlik

AVTO Bold
Walter Santomauro

2017 yılın­da kuru­lan AVTO, Project Projects tarafın­dan SALT için tasar­lanan Kral­içe tipografi sis­te­minden (2011) etk­ilenerek dinamik bir grafik dil oluş­tur­ma arayışı­na gir­di. Tasarım­cı Wal­ter San­tomau­ro, fikri takipten doğan bu ihtiy­a­ca cev­aben AVTO’nun eski logo­sunu oluş­tu­ran dört harfle bir­lik­te, İngilizce ve Türkçe’ye özgü diğer Latin harfleri, nok­ta­la­ma işaret­leri ve sem­bol­leri kap­sayan bir tipografi çalış­ması yap­tı. Bu süreç net­icesinde mey­dana gelen AVTO bold, köşeli ve kıvrım­lı karak­ter­ler barındıran ser­if­siz bir hib­rit yazı tipidir. Tasarımının arkasın­da­ki fikir, A‑V-T‑O harfler­ine vur­gu yap­mak yer­ine kim­liği yazı tip­inin tamamı­na yay­mak olan AVTO Bold, yakın­da yenile­nen avtoonline.org’un kul­lanı­ma girme­siyle .otf dosyası for­matın­da açık erişime sunulacak.